You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+995 552 220 220 / +995 511 220 220

სამუშაო საათები: 09:00 - 19:00 / კვირა - 09:00 - 17:00

ნათურის სიმძლავრე (მაქს)-60
ნათურების რაოდენობა-1
ნათურის ბაზის ტიპი-E27
განათების ფართი, m2-10
ნათურების საერთო რაოდენობა-1
ნათურები - არ შედის
ნათურის მიწოდების ძაბვა, -V220